Công trình spa QUEEN TP.Lái Thiêu, Bình Dương

Chú thích

Công trình spa QUEEN TP.Lái Thiêu, Bình Dương của Điêu Khắc Thanh Bình